Duomenų apsauga

„Dussmann Group“ duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimas

A. Bendrosios nuostatos

Bendrovė „Dussmann Stiftung & Co. KGaA“ ir jos filialai (toliau – „Dussmann“) labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą ir laikosi duomenų apsaugą ir privatumą reglamentuojančių įstatymų nuostatų. Asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek būtina atitinkamam tikslui pasiekti. Mūsų darbuotojai yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo, slaptumo ir duomenų apsaugos reikalavimų, apibrėžtų duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų nuostatose.

Šiame tekste paaiškinama, kokią informaciją renkame, kaip ji naudojama ir kaip galite pasinaudoti savo teisėmis. Duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimą galite bet kada peržiūrėti ir atsispausdinti spustelėję kiekvieno puslapio apačioje esantį skirtuką „Duomenų apsauga“.

Šis bendrasis Duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimas taikomas visoms „Dussmann Group“ interneto svetainėms (įskaitant „Kursana GmbH“, „Dresdner Kühlanlagenbau GmbH“ ir „HEBO Aufzugstechnik GmbH“ interneto svetaines), taip pat mūsų socialinei žiniasklaidai, bendravimui el. paštu ir išmaniesiems telefonams bei kitiems įrenginiams skirtoms mobiliosioms programėlėms. Be bendrosios ir privalomos informacijos, taip pat parengėme jums papildomos individualios informacijos apie duomenų apsaugą ir privatumą konkrečiose „Dussmann Group“ interneto svetainėse. 

Interneto svetainėje kulturkaufhaus.de būtina laikytis atskirų duomenų apsaugos ir privatumo reikalavimų. 

Jei turite klausimų, susisiekite su toliau nurodytu duomenų valdytoju, spustelėkite nuorodas ir (arba) peržiūrėkite daugiau informacijos trečiųjų šalių interneto svetainėse. Žinoma, mūsų kontaktinę informaciją taip pat galite rasti teisiniame pranešime.

1. Duomenų valdytojas

Už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90
10117 Berlynas

Susijusių įmonių sąrašą galite atsisiųsti iš čia. Jei su mumis susijusiomis įmonėmis susisieksite tiesiogiai, per svetainę ar kitu būdu, ši įmonė bus atsakingu asmeniu.

Už duomenų apsaugą atsakingo mūsų darbuotojo kontaktai:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Duomenų apsaugos pareigūnas
Friedrichstraße 90
10117 Berlynas

2. Asmens duomenys

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, susijusi informacija (pavyzdžiui, jūsų tikrasis vardas ir pavardė, adresas ar telefono numeris).

„Specialių kategorijų asmens duomenys“ – tai ypač saugomas asmens duomenų pogrupis, aprašytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 9 straipsnyje. Šio pogrupio duomenims priskiriami sveikatos ir biometriniai duomenys.

Iš esmės asmens duomenis renkame tiesiogiai iš jūsų, nebent savo sutikimą jūs duodate kitaip. Mes tvarkome elektroniniu būdu mums perduotus jūsų asmens duomenis, taip pat informaciją, kurią surenkame raštu ar elektroniniu būdu, kai naudojatės mūsų interneto svetaine arba su mūsų darbuotojais bendraujate telefonu. Tai atliekama tik teikiant ir administruojant mūsų paslaugas bei remiantis jūsų užpildytomis kontaktinėmis formomis ar kita korespondencija. 

3. Trečiųjų šalių prieiga prie jūsų asmens duomenų

Asmens duomenis tvarkome mes patys ir – jei to aiškiai nepaneigėme – kitos „Dussmann Group“ dukterinės įmonės arba mūsų įgaliotų paslaugų teikėjų įmonės. Abiem pastaraisiais atvejais užtikrinsime, kad dukterinės įmonės ir (arba) paslaugų teikėjų įmonės laikytųsi atitinkamų teisės aktų nuostatų dėl duomenų apsaugos ir privatumo ir iš šio Duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimo kylančių įsipareigojimų. 

Mes neatskleisime asmens duomenų be jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai juos perduoti vyriausybinėms įstaigoms, turinčioms teisę gauti informaciją, mus įpareigos įstatymai arba teismo nutartis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Be to, duomenys gali būti atskleidžiami pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, jei tai būtina norint pareikšti, įgyvendinti arba apginti teisinius reikalavimus ir jei nėra jokios priežasties manyti, kad jūs turite svarbesnį teisėtą interesą neperduoti savo duomenų. 

Jūsų duomenys taip pat bus perduoti trečiosioms šalims, jei tai teisiškai leistina ir pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą yra būtina su jumis sudarytoms sutartims vykdyti. 

4. Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti būtent šių teisės aktuose nurodytų valdžios institucijų kategorijų gavėjų grupėms:

 • žiniatinklio analizės paslaugų teikėjams;
 • IT paslaugų teikėjams, kurie tvarko duomenis teikdami paslaugas (pvz., IT techninės priežiūros veiklos vykdytojams, prieglobos paslaugų teikėjams);
 • dokumentų ir duomenų naikinimo, spausdinimo paslaugų teikėjams;
 • rinkodaros ir prekybos paslaugų teikėjams;
 • naujienlaiškių siuntimo ir logistikos paslaugų teikėjams;
 • tokių dalykų, kaip, pvz., medžiagos ir paslaugos, tiekėjams;
 • bendradarbiavimo partneriams;
 • mokėjimo paslaugų teikėjams;
 • kredito biurams ir inkasavimo (išieškojimo) agentūroms;
 • įgaliotiesiems prekybos atstovams;
 • sertifikuotiems apskaitininkams ir auditoriams, mokesčių konsultantams, patariamosioms ir konsultacinėms įmonėms, draudimo bendrovėms;
 • kitoms „Dussmann“ įmonėms, jei to reikia pasiūlymui pateikti, kvietimui dalyvauti konkurse arba verslo santykiams inicijuoti, įgyvendinti ar apdoroti;
 • teismams, valdžios institucijoms, teisiniams patarėjams ar arbitražo teismams, jei tai būtina siekiant laikytis galiojančių įstatymų arba teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.

Kai kurių grupės viduje duomenis gaunančių įmonių būstinės yra trečiosiose šalyse (ne ES šalyse). „Dussmann“ užtikrina, kad, pagal standartinėmis ES duomenų apsaugos nuostatomis grindžiamas duomenų ir privatumo apsaugos sutartis, grupės viduje gavėjas taip pat tinkamai apsaugos jūsų asmens duomenis. 

Teisinis duomenų perdavimo grupėje pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Keitimasis duomenimis grupėje vidaus administravimo tikslais yra teisėtas interesas (BDAR 48 konstatuojamoji dalis).

Prieš perduodami jūsų informaciją trečiosioms šalims, imamės tinkamų priemonių užtikrinti, kad gavėjai įsipareigotų laikytis taikomų duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų ir išlaikytų asmens duomenis paslaptyje. Prireikus duomenų perdavimas vyks pagal susitarimą dėl duomenų tvarkymo kitos šalies vardu, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi tik numatytu tikslu ir būtų garantuojamos tinkamos saugumo priemonės.

  

5. Informacija apie duomenų perdavimą į Jungtines Amerikos Valstijas

Mūsų interneto svetainėje be kita ko yra naudojamos Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūrusių įmonių priemonės. Jei šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į šių įmonių serverius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Atkreipiame dėmesį, kad JAV nėra saugi trečioji šalis ES duomenų apsaugos teisės prasme. JAV įmonės yra įpareigotos perduoti asmens duomenis saugumo institucijoms, nesuteikiant jums, kaip susijusiam asmeniui, galimybės imtis prieš juos teisinių veiksmų. Todėl negalima atmesti galimybės, kad JAV institucijos (pvz., slaptosios tarnybos) apdoros, analizuos ir stebėjimo tikslais nuolat saugos jūsų duomenis JAV serveriuose. Šiai apdorojimo veiklai mes neturime įtakos.

6. Duomenų saugojimo trukmė

Jei renkant duomenis nenurodomas aiškus jų saugojimo laikotarpis (pvz., sutikimo pareiškime arba šiame Duomenų apsaugos ir privatumo pareiškime), asmens duomenys bus ištrinti, kai jie nebebus reikalingi tikslui, dėl kurio yra saugomi, pasiekti, išskyrus atvejus, kai yra teisės aktais nustatytų saugojimo prievolių (pvz., prievolė saugoti pagal komercinių ir mokestinių įstatymų reikalavimus), kuriomis draudžiama šiuos duomenis ištrinti.

Jei asmens duomenis saugome išimtinai saugojimo prievolėms įvykdyti, jie paprastai yra blokuojami, kad būtų pasiekiami tik tuo atveju, kai tai būtina siekiant vykdyti saugojimo prievolę.

Jei norėsite, kad jūsų duomenys būtų ištrinti, arba pageidausite atšaukti savo sutikimą juos tvarkyti, šie duomenys bus ištrinti kaip galima greičiau, jei nebus prievolės juos saugoti.

7. Saugumas

Mes imamės visų būtinų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo praradimo ir netinkamo naudojimo jais piktnaudžiaujant. Jūsų duomenys saugomi saugioje įmonės aplinkoje, kuri nėra viešai prieinama. Visose interneto svetainėse naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Jūsų duomenys šifruojami tiesiogiai, jų perdavimo metu. Saugumo sumetimais daugiau informacijos šiuo klausimu čia nepateiksime.

8. Duomenų subjektų teisės

Sutikimo atšaukimas

Jei davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis, galite jį bet kada atšaukti ir šis sprendimas įsigalios ateičiai. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo momento sutikimo pagrindu atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Atšaukimo atveju atitinkamus duomenis nedelsdami ištrinsime, nebent tolesnis duomenų tvarkymas gali būti grindžiamas teisiniu reikalavimu, kuris suteikia galimybę šiuos duomenis tvarkyti be sutikimo. Savo atšaukimą galite siųsti el. paštu, adresu info@dussmann.lt, arba paštu, adresu UAB „Dussmann Service“, J. Balčikonio g. 3, LT- 08200, Vilnius, duomenų apsaugos pareigūnui.

Kitos teisės


Savo teises kiekvienu atveju galite pareikšti ir jūsų šalyje esančiai nacionalinei „Dussmann Group“ atstovybei. Kiekvienu atveju atsakingų duomenų valdytojų vardus, pavardes ar pavadinimus ir adresus rasite filialų sąraše arba atitinkamos nacionalinės atstovybės teisiniame pranešime. 

Turite teisę iš atitinkamo „Dussmann Group“ duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jei taip yra, gauti prieigą prie šių asmens duomenų ir konkrečios informacijos, išvardytos BDAR 15 straipsnyje.

Turite teisę reikalauti, kad atitinkamas duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius jūsų asmens duomenis ir, prireikus, papildytų neišsamius jūsų asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis). 

Turite teisę reikalauti, kad atitinkamas duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų jūsų asmens duomenis, jei taikomas vienas iš konkrečių BDAR 17 straipsnyje išvardytų pagrindų, pavyzdžiui, jei duomenys nebereikalingi numatytiems tikslams pasiekti (teisė į ištrynimą).

Turite teisę reikalauti, kad atitinkamas duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą, jei taikoma viena iš BDAR 18 straipsnyje išvardytų sąlygų, pavyzdžiui, jei pateikėte nesutikimą su duomenų tvarkymu.

Turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę reikalauti, kad atitinkamas duomenų valdytojas perduotų šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą, BDAR 20 straipsnis), kiek tai techniškai įmanoma.

Jei jūsų asmens duomenys buvo perduoti į ne ES šalį, kurioje neužtikrinamas tinkamas apsaugos lygis, paprastai sudarome sutartį, kuria užtikrinama tinkama asmens duomenų apsauga. Be to, taikome standartines duomenų apsaugos sąlygas, kurias galima rasti šiuo URL adresu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

 

Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu dėl asmeninių priežasčių. Tokiu atveju duomenų valdytojas nebetvarkys asmens duomenų, nebent jis pateiks įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių įrodymų, nusveriančių duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba duomenų tvarkymas yra skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti arba apginti (BDAR 21 straipsnis).

Bet kuriuo metu ir be tolesnių svarstymų galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju nebegalėsime naudoti jūsų duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

Nepažeisdami jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR (BDAR 77 straipsnis). Šia teise galite pasinaudoti kreipdamiesi į priežiūros instituciją valstybėje narėje, kurioje yra jūsų įprastinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta. Pavyzdžiui, priežiūros institucija, kurios jurisdikcijai priklauso Berlyno „Dussmann Stiftung & Co. KGaA“ yra Berlyno duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisaras (vok. Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), įsikūręs adresu: Friedrichstr. 219, 10969 Berlynas, Vokietija. Taip pat bet kada galite kreiptis į kitą priežiūros instituciją. Dėl atitinkamų duomenų valdytojų, atsakingų jūsų valstybėje narėje, esančioje už Vokietijos ribų, galite kreiptis į tos valstybės narės jurisdikcijoje esančią instituciją. 

Kitų nacionalinių ir tarptautinių duomenų apsaugos institucijų apžvalga pateikiama čia.

B. Duomenų tvarkymas apsilankius mūsų tinklalapiuose

1. Duomenų kategorijos, duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų tinklalapiuose ir (arba) sudarote su mumis sutartį per interneto svetainę. Gali būti tvarkomi šie duomenys: 

 • vardas, pavardė;
 • adresas;
 • įmonės pavadinimas;
 • el. pašto adresas;
 • telefono ar fakso numeris;
 • užklausos data ir laikas;
 • užklausos turinys (konkretus puslapis);
 • prieigos būsena ar HTTP būsenos kodas;
 • kiekvienu atveju perduodamų duomenų kiekis;
 • interneto svetainė, iš kurios gauta užklausa;
 • naršyklės tipas ir versija;
 • naršyklės programinės įrangos kalba ir versija;
 • IP adresas ir interneto paslaugų teikėjas;
 • operacinė sistema;
 • naudojant mobiliuosius įrenginius – galimai gamintojo ar tipo pavadinimas;
 • prekė arba paslauga;
 • banko ir kredito kortelės informacija;
 • sveikatos arba sveikatos priežiūros duomenys;
 • pranešimo lauke esančios žinutės ar informacijos turinys.

Šiuos duomenis tvarkome, kad galėtume valdyti tinklalapius (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai), vykdyti ir užbaigti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir savo reklamos tikslais (jei duodate sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba remiantis mūsų teisėtais interesais pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą). Be to, mes naudojame šiuos duomenis, kad vykdytume teisės aktais nustatytus įpareigojimus Vokietijos valstybinėms ir federalinėms institucijoms (pavyzdžiui, mokesčių inspekcijai (vok. Finanzamt) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Tam, kad sudarant sutartį būtų galima jus identifikuoti, būtina nurodyti bent vardą, pavardę ir, jei taikoma, adresą. Be šios informacijos negalėsime vykdyti tam tikrų sutarčių. Jei savo noru mums pateikiate papildomos informacijos, mes ją tvarkome pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

2. Žurnalo failai

Kai lankotės kai kuriuose mūsų puslapiuose, siekdami užtikrinti sklandų interneto svetainės prisijungimą ir kitais administravimo tikslais, paprastai laikinai išsaugome prisijungimo duomenis – vadinamuosius serverio žurnalo failus, kuriuos sistemos saugumo ir stabilumo sumetimais jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Šie duomenys yra:

 • naršyklės tipas ir versija;
 • naudojama operacinė sistema;
 • nukreipimo URL;
 • prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas;
 • serverio užklausos laikas;
 • IP adresas.

Duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Mūsų teisėti interesai apima ne tik sistemos saugumą ir stabilumą, bet ir duomenų apie naudojimąsi mūsų svetaine analizę, teisinių reikalavimų vykdymą, nusikalstamų veikų tyrimą ir mūsų IT saugumo sistemų priežiūrą. 

3. Kontaktinės formos

Kai naudojate kontaktinę formą mūsų tinklalapiuose, jūsų pateikta informacija (įskaitant lytį, vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, adresą, el. pašto adresą, telefoną, klausimą ar komentarą) tvarkoma, kad galėtume su jumis atitinkamai susisiekti, jūsų pranešimas būtų perduotas atitinkamam „Dussmann“ kontaktiniam asmeniui ir šis asmuo galėtų su jumis susisiekti.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, o jei jūsų užklausa susijusi su sutarties sudarymu, šiam tikslui būtinų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Mūsų teisėtas interesas yra atsakyti į jūsų užklausą. 

4. Užklausos, siunčiamos el. paštu, telefonu arba faksu

Jei susisieksite su mumis el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų pateiktus duomenis (pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir klausimą ar problemą) tvarkysime jūsų užklausos tvarkymo tikslais. 

Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, kai jūsų užklausa skirta sutarčiai sudaryti arba vykdyti. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums adresuotą užklausą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei jo buvo paprašyta. 

Duomenys, kuriuos perduodate kontaktinėmis užklausomis, ištrinami, jei ir kai nustoja galioti tikslas, dėl kurio jie buvo saugomi (pvz., baigus tvarkyti jūsų klausimą ar problemą), arba kai paprašote juos ištrinti, arba kai atšaukiate savo sutikimą juos saugoti. Privalomos teisės aktų nuostatos, ypač teisės aktų nustatyti saugojimo terminai, liks nepakitę. 

5. Naujienlaiškiai

Jums užsakius vieną iš mūsų siūlomų naujienlaiškių, bus reikalingas tik galiojantis el. pašto adresas. Papildomi duomenys pateikiami savanoriškai. Užsiregistravus, mūsų sistema nusiųs jums el. laišką su aktyvinimo nuoroda, kuria patvirtinsite naujienlaiškio prenumeratą. Tai padeda mums įsitikinti, kad esate tikrasis pateikto el. pašto adreso savininkas ir sutinkate gauti naujienlaiškį. Neįtrauksime jūsų į platinimo sąrašą ir nesiųsime jums naujienlaiškių, kol nepaspausite aktyvinimo nuorodos, kad gautumėte naujienlaiškius, kuriuos jums siunčiame registracijos el. laiške (dvigubo pasirinkimo procedūra). Registruojantis gauti naujienlaiškį, išsaugomas jūsų IP adresas ir registracijos data bei laikas. Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu teisiniu pagrindu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti naudodamiesi Duomenų apsaugos ir privatumo pareiškime nurodyta kontaktine informacija arba kiekviename naujienlaiškyje esančia prenumeratos atsisakymo nuoroda, o jūsų sprendimas įsigalios ir ateičiai. Bendradarbiaujame su tokiomis paslaugų teikimo įmonėmis kaip „CleverReach“ („CleverReach GmbH & Co. KG“, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Vokietija) ir „Evalanche“ (SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Vokietija). Daugiau informacijos apie duomenis, tvarkomus naudojantis „CleverReach“ arba „Evalanche“ paslaugomis, rasite atitinkamose privatumo politikose, kurios pateiktos https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ ir https://www.sc-networks.de/datenschutz/. Su „CleverReach“ ir „SC-Networks GmbH“ esame sudarę duomenų tvarkymo sutartis, vadovaudamiesi BDAR 28 straipsniu.

Duomenis, kuriuos turime jūsų byloje naujienlaiškių gavimo tikslu, saugosime tol, kol atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos, o po to juos ištrinsime, išskyrus asmens duomenis, kurie yra reikalingi naujienlaiškio siuntimo leistinumui įrodyti. Nuo pat pradžių šie duomenys saugomi ne tam, kad būtų galima perduoti naujienlaiškį, o tam, kad būtų įrodyta, jog jį perduoti leidžiama. Šių duomenų saugojimo (įskaitant nuolatinį saugojimą) teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas – įrodyti, kad naujienlaiškį perduoti leidžiama. 

6. Užsakymų pateikimas per internetinį portalą

Jei pateikiate užklausą arba užsakymą per mūsų valdomą internetinį portalą, privalomi užpildyti laukai naudojami duomenims, kurie reikalingi pasiūlymui parengti, užsakymui įvykdyti ir šiems klausimams išspręsti. Tai jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, adresas (mokėjimo ir atsiskaitymo adresas), informacija, reikalinga sutarčiai vykdyti, bankų ir kredito kortelių informacija. Šie duomenys registruojami kliento paskyroje. 

Jūsų įvestus duomenis tvarkome, kad galėtume parengti pasiūlymą, užsakymą, paskelbti, vykdyti ir užbaigti sutartinius santykius, taip pat tvarkyti skundus, tolesnes užklausas ir sąskaitų išrašus. Prireikus, duomenys, būtini atitinkamai užduočiai įvykdyti, bus perduodami atitinkamiems aptarnaujantiems darbuotojams arba išorinei paslaugų įmonei.

Asmens duomenys bus ištrinti pasiekus tikslą arba, jei jie vis dar bus reikalingi sutartiniams santykiams įvykdyti, tvarkyti ir sąskaitoms išrašyti, arba tokiems veiksmams, kaip skundai, paklausimai, sąskaitų išrašymas arba teisiniams įsipareigojimams apdoroti, bus blokuojami ir naudojami tik šiais tikslais. 

Pirmiau aprašytų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, o skundų tvarkymo atveju – papildomai BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

7. Įspėjimas apie naujienas arba įspėjimas apie darbą

Naudodami mūsų įspėjimo apie naujienas arba įspėjimo apie darbą paslaugą būsite automatiškai informuoti, kai tik jūsų pasirinktose verslo srityse ar įmonėse atsiras jūsų filtro kriterijus atitinkančių naujų pranešimų arba naujų darbo vietų. Mums reikalingas tik galiojantis jūsų el. pašto adresas. Registruojantis pranešimams apie įspėjimus, naujienas arba darbus gauti bus išsaugotas jūsų IP adresas, registracijos data bei laikas ir filtro kriterijai. Užsakant įspėjimus apie darbą, taip pat bus išsaugotas registracijos puslapis. Šie duomenys naudojami tik pranešimams siųsti. Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu teisiniu pagrindu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti naudodamiesi Duomenų apsaugos ir privatumo pareiškime nurodyta kontaktine informacija arba kiekviename naujienų ar darbo įspėjime esančia atsisakymo nuoroda, o jūsų sprendimas įsigalios ir ateičiai.

Duomenis, kurie buvo pateikti užsakant įspėjimus apie naujienas ar darbus, saugosime tol, kol jūs atsisakysite įspėjimų apie naujienas ar darbus, o po to, atsisakius prenumeratos, juos ištrinsime. Duomenų, reikalingų pranešimų apie naujienas ar darbus siuntimo priimtinumui patvirtinti, saugojimo teisė lieka nepakitusi. Šių duomenų saugojimo (įskaitant nuolatinį saugojimą) teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra įrodyti, kad įspėjimų apie naujienas ar darbus siuntimas yra leistinas.

8.Slapukai, stebėjimo taškai (sekimo pikseliai) ir panašios technologijos

Kai kuriose mūsų svetainėse naudojami slapukai. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, suteikiantys galimybę jūsų galutiniame įrenginyje (asmeniniame, nešiojamajame ar planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir kt.) išsaugoti konkrečią informaciją, kai lankotės vienoje iš mūsų svetainių (toliau kartu vadinami slapukais). Slapukai padeda mums nustatyti naudojimosi mūsų interneto svetainėmis dažnumą ir naudotojų skaičių bei užtikrinti, kad mūsų pasiūlymai jums būtų kuo patogesni ir efektyvesni. Savo interneto svetainėse mes naudojame seansų slapukus (pasibaigus naršyklės seansui jie ištrinami) ir nuolatinius slapukus (jie lieka jūsų galutiniame įrenginyje net pasibaigus naršyklės seansui). 

Kai kuriais atvejais, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, jūsų įrenginyje taip pat gali būti išsaugomi trečiųjų šalių slapukai. Šie slapukai mums ir jums suteikia galimybę naudotis tam tikromis trečiosios šalies bendrovės teikiamomis paslaugomis (pvz., slapukais, naudojamais mokėjimo paslaugoms apdoroti). 

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daugelio tipų slapukai reikalingi dėl techninių priežasčių, nes be jų neveikia tam tikros interneto svetainės funkcijos. Kiti slapukai naudojami naudotojų elgsenai analizuoti arba reklamai rodyti. 

Saugojimo trukmė priklauso nuo atitinkamo slapuko. Išsami informacija pateikiama toliau. Kai kurie slapukai ištrinami greičiau nei per valandą, o kiti jūsų kompiuteryje gali būti saugomi kelerius metus. Taip pat galite patys nustatyti saugojimo trukmę. Visus slapukus bet kada galite ištrinti rankiniu būdu per savo naršyklę (taip pat žr. toliau esančią informaciją apie teisę nesutikti). Be to, sutikimu pagrįsti slapukai ištrinami ne vėliau kaip po to, kai atšaukiate savo sutikimą; tai neturi įtakos saugojimo teisėtumui iki to laiko.

Slapukai, kurie reikalingi elektroninio bendravimo procedūrai vykdyti (privalomi slapukai) arba tam tikroms jūsų pageidaujamoms funkcijoms atlikti (pvz., pirkinių krepšelio funkcija), arba interneto svetainei optimizuoti (pvz., slapukai, naudojami žiniatinklio auditorijai įvertinti), saugomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, jei nenurodytas kitas teisinis pagrindas. Būdami interneto svetainės valdytoju, turime teisėtą interesą saugoti slapukus, kad galėtume teikti savo paslaugas optimizuotai ir be techninių klaidų. Jei prašoma sutikimo saugoti slapukus, atitinkami slapukai saugomi tik remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Savo sutikimą galite bet kada atšaukti.

Sutikimas dėl slapukų: kad galėtume nustatyti, ar davėte sutikimą tvarkyti su slapukais susijusius duomenis (kiek to reikia), remdamiesi savo teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), naudojame slapuką, kuris mus informuoja apie tai, kokio tipo duomenų tvarkymui esate davę sutikimą arba su kokiu nesutikote. 

9. Sutikimo valdymo paslaugos platforma

Tai sutikimo valdymo paslauga. Sutikimo valdymo tikslais, interneto svetainėje naudojamasi įmonės „Usercentrics GmbH“, Sendlinger Straße 7, 80331 Miunchenas, Vokietija, kaip tvarkytojos, paslaugomis.

„Usercentrics“ renka žurnalo failų duomenis ir sutikimo duomenis, kurie suteikia mums galimybę informuoti naudotoją apie jo sutikimą naudoti tam tikrus slapukus ir kitas mūsų interneto svetainės technologijas ir gauti, tvarkyti bei dokumentuoti šį sutikimą.

Duomenų tvarkymo tikslas – laikytis teisės aktuose nustatytų prievolių ir saugoti sutikimą.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas. Tikslas – sužinoti naudotojų pageidavimus ir imtis atitinkamų veiksmų.

Šie duomenys ištrinami, kai tik jie nebereikalingi mūsų registravimo žurnale tikslams. Sutikimo duomenys pagal Vokietijos prekybos kodekso (HGB) 257 straipsnį turi būti saugomi šešerius metus. Anksčiau duoto sutikimo atšaukimą įrodantis dokumentas (pažyma) saugomas trejus metus. Viena vertus, saugojimas grindžiamas mūsų pareiga vykdyti atskaitomybę pagal BDAR 5 straipsnio 2 dalį. Tai mus įpareigoja laikytis asmens duomenų tvarkymo reikalavimų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. 

Daugiau informacijos apie „Usercentrics“ duomenų apsaugos ir privatumo užtikrinimo tvarką rasite adresu: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/.

Duomenų tvarkymo įmonės duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas: datenschutz@usercentrics.com.

10. Matomo

Savo interneto svetainėje naudojame „Matomo“ – interneto svetainių analizavimo programinę įrangą, kuri yra naudojama tiekėjo „Matomo“ ES serveriuose. Paslaugų teikėjas yra įmonė „InnoCraft Ltd“, įsikūrusi adresu: 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Naujoji Zelandija. Daugiau informacijos apie tvarkomus duomenis, gautus naudojantis „Matomo“, rasite privatumo politikoje adresu: https://matomo.org/privacy-policy/. Klausimus, susijusius su duomenų apsauga ir privatumu, galite siųsti el. paštu privacy@matomo.org.

Kai naudojamasi „Matomo“, jūsų įrenginyje gali būti įdiegtas slapukas, suteikiantis galimybę, pavyzdžiui, stebėti veiklą ir atpažinti pasikartojančius apsilankymus. Naudotojo IP adresas yra automatiškai atskiriamas suskaitmeninant (sutrumpinamas), todėl atskirų asmenų neįmanoma identifikuoti. Analizuojami duomenys apima apytikslę geografinę vietą, įrenginį, ekrano skiriamąją gebą, naršyklę, aplankytus puslapius ir apsilankymo juose trukmę. 

Jei gavome jūsų sutikimą, duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu teisiniu pagrindu. Visais kitais atvejais jie tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Mūsų teisėtas interesas yra optimizuoti mūsų interneto svetainę, tobulinti jos pasiūlą ir vykdyti internetinę rinkodarą.

11. Google Analytics

Naudojame „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia įmonė „Google Ireland Limited“, įsikūrusi adresu: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija (toliau – „Google“). „Google Analytics“ suteikia galimybę rinkti bei rengti statistinius duomenis apie svetainės naudojimą ir jos šaltinius. Slapukai saugomi dvejus metus. „Google Analytics“ naudojame tik statistiniais tikslais, pavyzdžiui, norėdami stebėti, kiek naudotojų spustelėjo tam tikrą elementą arba tam tikrą informacijos dalį.

Šioje interneto svetainėje taip pat naudojama „Google Analytics“ funkcija „demografinės ypatybės“. Tai suteikia galimybę parengti ataskaitas, kuriose pateikiami duomenys apie puslapio lankytojų amžių, lytį ir pomėgius. Šie duomenys gaunami iš „Google“ reklaminių skelbimų pagal interesus ir trečiųjų šalių informacijos teikėjų lankytojų duomenų. Šie duomenys negali būti priskirti konkrečiam asmeniui. „Google“ paskyros veiklos duomenų ir informacijos naudojimą galite sustabdyti eidami į https://adssettings.google.com/authenticated, skiltį „Reklaminių skelbimų nustatymai“ ir pažymėdami langelį.

„Google Analytics“ pagrįsta slapukais. Ji renka informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, įskaitant jūsų IP adresą. Kad svetainės lankytojų nebūtų galima identifikuoti pagal jų IP adresus, naudojame specialų kodą, užtikrinantį, kad jūsų IP adresas būtų atskleistas tik sutrumpinta (taip jį anonimizuojant) forma. Pagal šį sutrumpintą IP adresą atskirų naudotojų tapatybės nustatyti nebeįmanoma. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ duomenų apsaugą ir privatumą rasite čia: https://support.google.com/analytics/answer/2700409.

Galite neleisti rinkti ir perduoti duomenų į „Google“ atsisiųsdami ir įsidiegdami įskiepį, kurį rasite spustelėję šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Be to, nustatymus taip pat galite pakeisti interneto svetainėje https://adssettings.google.com/anonymous

Galiausiai, galite neleisti saugoti slapukų, naudodami naršyklės bendruosius nustatymus.

Su „Google“ sutartas naudotojų ir įvykių duomenų, susietų su slapukais, naudotojų ir reklamavimo identifikavimo informacijos saugojimo terminas yra 14 mėnesių.

Norint naudotis „Google Analytics“, reikalingas jūsų sutikimas, kurį gauname per iškylantįjį slapukų langą. Pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą šis sutikimas yra asmens duomenų tvarkymo, kuris gali būti atliekamas renkant duomenis žiniatinklio analizės priemonėmis, teisinis pagrindas.

Be sutikimo taip pat turime teisėtą interesą analizuoti svetainės lankytojų elgseną ir tokiu būdu tobulinti savo pasiūlymus techniniu ir ekonominiu požiūriu. Naudojamės „Google Analytics“, kad nustatytume interneto svetainės klaidas ir kompiuterio programų klaidas. Be to, taip galima nustatyti atakas ir padidinti ekonominį efektyvumą. Šio aspekto teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėti interesai). Nepaisant to, „Google Analytics“ naudojame tik tuo atveju, jei esate davę sutikimą.

„Google“ tvarko jūsų duomenis Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Atkreipiame dėmesį, kad, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomone, šiuo metu nėra tinkamos duomenų perdavimo į Jungtines Amerikos Valstijas teisinės apsaugos. Tai gali būti susiję su įvairiais duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo rizikos veiksniais.

„Google“ naudoja vadinamąsias standartines sutarčių sąlygas (BDAR 46 straipsnio 2 ir 3 dalys), kaip duomenų tvarkymo pagrindą, kai duomenų gavėjai įsikūrę trečiosiose šalyse (ne Europos Sąjungoje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje, visų pirma – Jungtinėse Amerikos Valstijose), arba atskleidžiant duomenis tose šalyse. Standartinės sutarčių sąlygos – tai Europos Komisijos pateikti pavyzdiniai šablonai, kuriais siekiama užtikrinti, kad jūsų duomenys atitiktų Europos duomenų apsaugos standartus net ir tada, kai jie perduodami į trečiąsias šalis (pvz., į Jungtines Amerikos Valstijas) ir jose saugomi. Šiomis sąlygomis „Google“ įsipareigoja tvarkydama jūsų atitinkamus duomenis laikytis Europos duomenų apsaugos standartų, net jei (ir kai) duomenys saugomi, tvarkomi ir valdomi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šios sąlygos grindžiamos Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu. Sprendimą ir atitinkamas standartines sutarčių sąlygas taip pat galite rasti čia: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.

„Google Ads“ duomenų tvarkymo sąlygas, kurios atitinka standartines sutarčių sąlygas ir taip pat taikomos „Google Analytics“, galite rasti adresu: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

„Google Analytics“ sistemoje priimdami duomenų tvarkymo sutarties priedą, su „Google“ esame sudarę tiesioginio kliento sutartį dėl „Google Analytics“ naudojimo. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ duomenų tvarkymo sutarties priedą rasite čia: https://support.google.com/analytics/answer/3379636

 

12. Google Maps naudojimas

Žemėlapiams rodyti ir važiavimo krypčių nuorodoms kurti ši svetainė naudoja „Google Maps“. „Google Maps“ valdo „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija (toliau – „Google“). 

Norint naudoti „Google Maps“, reikalingas jūsų sutikimas, kurį gavome naudodami „Usercentrics“ sutikimų valdymo priemonę. Pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą šis sutikimas yra asmens duomenų tvarkymo, kuris gali būti atliekamas renkant duomenis naudojantis „Google Maps“, teisinis pagrindas.

Be sutikimo taip pat turime teisėtą interesą informuoti lankytojus apie savo buvimo vietą. Šio aspekto teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėti interesai). Nepaisant to, „Google Maps“ naudojame tik tuo atveju, jei esate davę sutikimą.

Atidarant antrinius puslapius, kuriuose integruotas „Google Maps“, informacija apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine (pvz., IP adresas, įvesti paieškos terminai, platumos ir ilgumos koordinatės) perduodama į „Google“ serverius ir ten saugoma. Kadangi į savo interneto svetainę integravome „Google Maps“, „Google“ jūsų naršyklėje nustatys bent vieną slapuką. Šiame slapuke saugomi duomenys apie jūsų kaip naudotojo elgseną. Vykdant šį procesą asmens duomenys taip pat gali būti perduodami į „Google LLC“ serverius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Atkreipiame dėmesį, kad, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomone, šiuo metu nėra tinkamos duomenų perdavimo į Jungtines Amerikos Valstijas teisinės apsaugos. Tai gali būti susiję su įvairiais duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo rizikos veiksniais.

„Google“ naudoja vadinamąsias standartines sutarčių sąlygas (BDAR 46 straipsnio 2 ir 3 dalys), kuriomis grindžiamas duomenų tvarkymas, kai duomenų gavėjai įsikūrę trečiosiose šalyse (ne Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje, visų pirma Jungtinėse Amerikos Valstijose), arba duomenų atskleidimas tose šalyse. Standartinės sutarčių sąlygos – tai Europos Komisijos pateikti pavyzdiniai šablonai, kuriais siekiama užtikrinti, kad jūsų duomenys atitiktų Europos duomenų apsaugos standartus net ir tada, kai jie perduodami į trečiąsias šalis (pvz., į Jungtines Amerikos Valstijas) ir jose saugomi. Šiomis sąlygomis „Google“ įsipareigoja, tvarkydama jūsų atitinkamus duomenis, laikytis Europos duomenų apsaugos standartų, net jei (ir kai) duomenys saugomi, tvarkomi ir valdomi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šios sąlygos grindžiamos Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu. Sprendimą ir atitinkamas standartines sutarčių sąlygas taip pat galite rasti čia: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.

„Google Ads“ duomenų tvarkymo sąlygas, kurios atitinka standartines sutarčių sąlygas ir taip pat taikomos „Google Maps“, galite rasti adresu https://business.safety.google/adsprocessorterms/

13. „Google Ads“ | „Google Ads Conversion“ stebėjimas

Naudojame „Google Ads“ ir „Google Ads Conversion“, kuriuos teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija (toliau – „Google“). „Google Ads“ suteikia mums galimybę naudoti reklaminius skelbimus išorinėse interneto svetainėse, kad atkreiptume dėmesį į savo patrauklius pasiūlymus. Taip galime nustatyti, kiek sėkmingos yra atskiros reklamos priemonės. Tam pasitelkiame vadinamuosius skelbimų serverio slapukus, kurie gali būti naudojami tam tikriems parametrams, pavyzdžiui, rodomiems reklaminiams skelbimams ar naudotojų paspaudimams, išmatuoti. Jei spustelėsite „Google“ skelbimą ir taip pateksite į mūsų interneto svetainę, jūsų galutiniame įrenginyje „Google Ads“ išsaugos slapuką. Šie slapukai paprastai nustoja galioti po 30 dienų. Jie nėra skirti jūsų tapatybei nustatyti. Slapukai suteikia galimybę „Google“ atpažinti jūsų žiniatinklio naršyklę. Informacija, gauta naudojant konversijos slapuką, naudojama konversijų statistikai kurti. Nustatome bendrą naudotojų, kurie spustelėjo reklaminį skelbimą ir buvo nukreipti į interneto svetainę su konversijų stebėjimo žyma, skaičių. 

Minėtosiomis reklamos priemonėmis mes patys nerenkame ir netvarkome jokių asmens duomenų. Iš „Google“ mes gauname tik statistinės analizės rezultatus. Remdamiesi šiais analizės rezultatais, galime nustatyti, kurios iš naudojamų reklamos priemonių yra ypač veiksmingos. Naudodami reklaminius skelbimus, mes negauname jokių papildomų duomenų, ypač tokių, kurie suteiktų galimybę identifikuoti naudotojus. Naudodama rinkodaros priemones jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu. Duomenų, kuriuos „Google“ renka naudodama „Google Ads“, apimčiai ar tolesniam jų naudojimui jokios įtakos neturime. „Google“ teigimu, duomenys yra užšifruojami ir saugomi saugiuose serveriuose. Jei turite „Google“ naudotojo paskyrą ir esate užsiregistravę, apsilankymą „Google“ gali priskirti jūsų naudotojo paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę „Google“ ar prisijungę, yra galimybė, kad „Google“ sužinos ir išsaugos jūsų IP adresą. 

Ištrindami esamus slapukus ir išjungę slapukų saugojimą savo interneto naršyklės nustatymuose jūs galite neleisti įdiegti slapukų. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju jūs galimai negalėsite visapusiškai naudotis visomis mūsų interneto svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti saugoti slapukų nustatydami naršyklės nustatymus taip, kad būtų blokuojami slapukai iš domeno „www.googleadservices.com“ (https://www.google.de/settings/ads). Atkreipiame dėmesį, kad šis nustatymas bus pašalintas ištrynus slapukus. Be to, su pomėgiais susijusius reklaminius skelbimus galite išjungti per nuorodą http://optout.aboutads.info. Atkreipiame dėmesį, kad ištrynus slapukus bus ištrintas taip pat ir šis nustatymas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google“ naudoja jūsų duomenis, rasite šioje „Google“ interneto svetainėje: https://policies.google.com/privacy.

Jei davėte sutikimą, kad būtų naudojamasi „Google Ads“, atitinkamo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas). Be to, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, turime teisėtą interesą vertinti atskirų reklaminių skelbimų, pasiūlymų ir mūsų informacinių pasiūlymų funkcijų efektyvumą bendradarbiaudami su paslaugų teikėjais. Nepaisant to, „Google Ads“ naudojame tik tuo atveju, jei esate davę sutikimą. 

Naudojant „Google Ads“ asmens duomenys taip pat gali būti perduodami į „Google LLC“ serverius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Atkreipiame dėmesį, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomone, šiuo metu nėra tinkamos duomenų perdavimo į Jungtines Amerikos Valstijas teisinės apsaugos. Tai gali būti susiję su įvairiais duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo rizikos veiksniais. 

„Google“ naudoja vadinamąsias standartines sutarčių sąlygas, kuriomis grindžiamas duomenų tvarkymas, kai duomenų gavėjai įsikūrę trečiosiose šalyse (ne Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje, visų pirma Jungtinėse Amerikos Valstijose), arba duomenų atskleidimas tose šalyse. Šios sąlygos grindžiamos Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu. Sprendimą ir atitinkamas standartines sutarčių sąlygas taip pat galite rasti čia: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.

„Google“ reklamos produktų duomenų tvarkymo sąlygas, kurios atitinka standartines sutarčių sąlygas ir taip pat taikomos „Google Ads“, galima rasti adresu: https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

 

14. YouTube naudojimas

Vaizdo įrašams pateikti mes naudojamės „YouTube“ paslaugų teikėjo paslaugomis. „YouTube“ yra vaizdo įrašų portalas – „Google“ dukterinė įmonė. Vaizdo įrašų portalą valdo „YouTube“, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV. Kai mūsų interneto svetainėje atidarote puslapį, kuriame yra įterptas „YouTube“ vaizdo įrašas, jūsų naršyklė automatiškai prisijungia prie „YouTube“ ir (arba) „Google“ serverių. Tuo metu (priklausomai nuo nustatymų) persiunčiami įvairūs duomenys. Bendrovė „Google Ireland Limited“ (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Airija) yra duomenų valdytoja, atsakinga už visą duomenų tvarkymą Europoje.

Įterptus „YouTube“ vaizdo įrašus mes naudojame padidinto privatumo režimu. Remiantis „YouTube“ pateikta informacija, tai reiškia, kad „YouTube“ nesaugo jokių slapukų naudotojui, kuris peržiūri interneto svetainę su įterptu „YouTube“ vaizdo įrašų leistuvu, bet nespaudžia vaizdo įrašo, kad jis būtų atkurtas. Tačiau išplėstinis duomenų apsaugos režimas nebūtinai stabdo duomenų perdavimą „YouTube“ partneriams. Pavyzdžiui, nepriklausomai nuo to, ar žiūrite vaizdo įrašą, „YouTube“ sukuria ryšį su „Google DoubleClick“ tinklu.

Spustelėjus „YouTube“ vaizdo įrašų leistuvą, „YouTube“ gali išsaugoti slapukus naudotojo įrenginyje (asmeniniame, nešiojamajame ar planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir kt.) arba naudoti panašias atpažinimo technologijas. Tokiu būdu „YouTube“ gali gauti informacijos apie šios svetainės lankytojus. Ši informacija naudojama įvairiais tikslais, įskaitant vaizdo įrašų peržiūros statistiniams duomenims rinkti, naudojimo patogumui gerinti ir bandymų sukčiauti prevencijai. Paleidus „YouTube“ vaizdo įrašą, gali būti suaktyvinamos tolesnės duomenų tvarkymo operacijos, tačiau mes joms neturime jokios įtakos. Mes patys nesaugome jokios asmenį identifikuojančios slapukų informacijos įterptiems vaizdo įrašams atkurti. 

Gavus jūsų sutikimą, „YouTube“ bus naudojama tik per „Usercentrics“ sutikimų valdymo priemonę. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Sutikimą galite bet kada atšaukti. 

Surinktus duomenis „Google“ saugo skirtingą laiką. Kai kuriuos duomenis galite bet kada ištrinti, kiti automatiškai ištrinami po tam tikro laiko, o dar kitus „Google“ saugo ilgesnį laiką. Kai kurie „Google“ paskyroje saugomi duomenys (pvz., elementai „Mano veikla“, nuotraukos ar dokumentai, gaminiai (produktai) saugomi tol, kol jų neištrinate. Kai kuriuos duomenis, susietus su įrenginiu, naršykle ar programa, galite ištrinti, net jei nesate prisijungę prie „Google“ paskyros.

„YouTube“ tvarko duomenis Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Atkreipiame dėmesį, kad, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomone, šiuo metu nėra tinkamos duomenų perdavimo į Jungtines Amerikos Valstijas teisinės apsaugos. Tai gali būti susiję su įvairiais duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo rizikos veiksniais. „YouTube“ naudoja Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (BDAR 46 straipsnio 2 ir 3 dalys), kaip duomenų tvarkymo pagrindą, kai duomenų gavėjai įsikūrę trečiosiose šalyse (ne Europos Sąjungoje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje, visų pirma – Jungtinėse Amerikos Valstijose), arba atskleidžiant duomenis tose šalyse. Šiomis sąlygomis „YouTube“ įpareigojama laikytis ES duomenų apsaugos standartų tvarkant atitinkamus duomenis, įskaitant ne Europos Sąjungoje. Šios sąlygos grindžiamos Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu. Sprendimą ir sąlygas taip pat galite rasti čia: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Kadangi „YouTube“ yra „Google“ dukterinė įmonė, privatumo politika yra bendra. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų duomenys, rekomenduojame perskaityti šią privatumo politiką adresu: https://policies.google.com/privacy.

15. Indeed.com žiniatinklio analizės priemonės naudojimas

Kai kuriose mūsų interneto svetainėse naudojama žiniatinklio analizės priemonė, kurią teikia „Indeed Ireland Operations Ltd.“ įmonė, įsikūrusi adresu: 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Airija. Siekiant išanalizuoti naudojimąsi interneto svetaine, „Indeed“ renka ir analizuoja tam tikrus jūsų naršyklės perduodamus naudojimo duomenis. Mes gauname potencialių paraiškų teikėjų nukreipimų skaičiaus statistinę analizę. Šiems naudojimosi duomenims rinkti „Indeed“ gali naudoti vieną ar daugiau slapukų. Be to, „Indeed“ perduodamas ir atitinkamu metu jūsų įrenginiui priskirtas IP adresas, ir konkrečios naršyklės identifikatorius (kodas). IP adresas yra reikalingas tik seansui identifikuoti ir geografinei vietai nustatyti (iki miesto lygio).

Šio perdavimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas – analizuoti mūsų darbo skelbimų patrauklumą ir, remiantis tuo, efektyviau apipavidalinti darbo skelbimus bei kurti naudotojų profilius su slapyvardžiais, susijusius tuo, kaip lankytojai naudojasi mūsų interneto svetainėje skelbiamais informaciniais pasiūlymais.

Daugiau informacijos apie tai „Indeed“ pateikia interneto svetainėje, kurią galite pasiekti spustelėję šią nuorodą: https://de.indeed.com/legal

16. Facebook gerbėjų puslapis

„Facebook“ mes valdome vadinamuosius gerbėjų puslapius. Tai „Facebook“ platformoje siūlomos internetinės svetainės, skirtos pristatyti mus kaip įmonę ir, pavyzdžiui, susisiekti su esamais ir potencialiais klientais. Paslaugos teikėjas yra JAV įsikūrusi įmonė „Meta Platforms Inc.“ (toliau – „Facebook“). Už Europos erdvę atsakingas duomenų valdytojas yra įmonė „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija).

Bendro duomenų valdytojo su „Facebook“ statusas

Su „Facebook“ dalijamės duomenų valdytojo statusu tuo etapu, kai jūsų duomenys renkami ir naudojami rengiant statistinei analizei; duomenys tvarkomi, kai lankotės mūsų gerbėjų puslapyje. Turėdami toliau pateiktą informaciją, pagal bendrą atsakomybę mes laikomės įsipareigojimo teikti informaciją pagal mūsų, kaip duomenų valdytojų, bendrą statusą. Jums lankantis mūsų gerbėjų puslapyje, „Facebook“ tvarko asmens duomenis, įskaitant jūsų IP adresą ir kitą jūsų įrenginyje esančią informaciją slapukų pavidalu. Tai taikoma tiek tiems lankytojams, kurie turi „Facebook“ paskyrą, tiek tiems, kurie nėra užsiregistravę „Facebook“. Norėdami sužinoti, kokie konkrečiai duomenys tvarkomi, žr. „Facebook“ pateiktą informaciją apie puslapių įžvalgų duomenis: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Po to šio tvarkymo rezultatus mums, kaip gerbėjų puslapio valdytojui, „Facebook“ pateikia apibendrinta, statistine ir anonimizuota forma, kaip naudotojų statistinius duomenis. 

Šiame kontekste surinktus jūsų duomenis tvarko „Facebook“, todėl, eigoje, jie gali būti perduodami į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų. Kokius duomenis „Facebook“ tvarko tolesniems savo tikslams, aprašyta „Facebook“ duomenų politikoje, kurią galima rasti spustelėjus šią nuorodą: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Šiame puslapyje taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip susisiekti su „Facebook“ ir kaip keisti reklaminių skelbimų nustatymus. Tolesniam „Facebook“ duomenų tvarkymui mes neturime jokios įtakos. „Facebook“ išlieka vienintelis duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų, susijusių su apsilankymais gerbėjų puslapiuose, kuriems netaikomas mūsų, kaip duomenų valdytojo, bendras statusas, tvarkymą.

„Facebook“ tvarko jūsų duomenis Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Atkreipiame dėmesį, kad, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomone, šiuo metu nėra tinkamos duomenų perdavimo į Jungtines Amerikos Valstijas teisinės apsaugos. Tai gali būti susiję su įvairiais duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo rizikos veiksniais. 

„Facebook“ naudoja vadinamąsias standartines sutarčių sąlygas (BDAR 46 straipsnio 2 ir 3 dalys), kaip duomenų tvarkymo pagrindą, kai duomenų gavėjai įsikūrę trečiosiose šalyse (ne Europos Sąjungoje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje, visų pirma – Jungtinėse Amerikos Valstijose), arba atskleidžiant duomenis tose šalyse. Standartinės sutarčių sąlygos (toliau – SSS) yra Europos Komisijos pateikti šablonai, kuriais siekiama užtikrinti, kad perduodant duomenis į trečiąsias šalis (pvz., JAV) ir juos ten saugant, jūsų duomenys taip pat atitiktų Europos duomenų apsaugos standartus. Šiomis sąlygomis „Facebook“ įsipareigoja, tvarkydama jūsų atitinkamus duomenis, laikytis Europos duomenų apsaugos standartų, net jei (ir kai) duomenys saugomi, tvarkomi ir valdomi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šios sąlygos grindžiamos Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu. Sprendimą ir atitinkamas standartines sutarčių sąlygas taip pat galite rasti čia: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.
Jei apsilankysite mūsų gerbėjų puslapyje prisijungę prie „Facebook“ kaip naudotojas, į jūsų įrenginį bus įdiegtas slapukas su jūsų „Facebook“ ID. Tai suteikia galimybę „Facebook“ stebėti, ar lankėtės mūsų gerbėjų puslapyje ir kaip juo naudojotės. Tai taip pat taikoma ir visiems kitiems „Facebook“ puslapiams. Jei norite to išvengti, turėtumėte atsijungti nuo „Facebook“ arba išjungti funkciją „likti prisijungus“, ištrinti savo įrenginio slapukus ir išjungti bei iš naujo paleisti naršyklę.

Su mumis sudarytoje sutartyje (ją galima rasti adresu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) „Facebook“, kaip duomenų valdytojas pagal BDAR, sutinka prisiimti pagrindinę atsakomybę už vadinamųjų įžvalgų duomenų tvarkymą ir pagal BDAR vykdyti visus įsipareigojimus, susijusius su šių įžvalgų duomenų tvarkymu. Mes nepriimame jokių sprendimų dėl įžvalgų duomenų ar bet kokios kitos informacijos, kuri išplaukia iš BDAR 13 straipsnio, tvarkymo. Pagrindinius sutarties punktus rasite apsilankę adresu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Jei norite pagal BDAR pasinaudoti jums priklausančia duomenų subjekto teise (informacijos apie šias teises žr. skirsnyje E.3 toliau), atkreipiame dėmesį, kad galime būti nepajėgūs vien tik patys visapusiškai įgyvendinti šių teisių. Todėl jums veiksmingiau būtų tiesiogiai susisiekti su „Facebook“. Informacijos apie jūsų teises, susijusias su puslapių įžvalgomis, „Facebook“ pateikia čia: 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Kalbant apie puslapio įžvalgas ir mūsų, kaip duomenų valdytojų, bendrą statusą su „Facebook“, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu dėl asmeninių priežasčių. Informacijos apie tai, kaip galite pasinaudoti teise nesutikti, rasite apsilankę šiuo adresu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Jei vis tiek reikia pagalbos, nedvejodami susisiekite su mumis. Tuomet jūsų užklausą, kiek ji bus susijusi su įžvalgų duomenimis, persiųsime „Facebook“.

Lankytojų asmens duomenų tvarkymas skirtas gerbėjų puslapiui teikti ir naudojimosi mūsų gerbėjų puslapiu statistinei analizei atlikti. Ši analizė mums atliekama anonimizavus duomenis. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėti interesai, susiję su asmens duomenų rinkimu, kai lankotės gerbėjų puslapyje, ir statistinių analizių rengimu, yra šie: bendravimas ir sąveika su potencialiais klientais ir klientais; informacijos apie mūsų įmonę platinimas; anonimizuota naudojimosi gerbėjų puslapiu analizė ir atvaizdavimas bei su mūsų interneto svetainėje skelbiamų mūsų informacinių pasiūlymų lankytojų naudojimusi susijusių naudotojų profilių su slapyvardžiais, kūrimas. Jei esate davę sutikimą, kad „Facebook“ tvarkytų ir saugotų jūsų duomenis, šis sutikimas laikomas teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Mes naudojame „Facebook“ tik tuo atveju, jei esate davę sutikimą. Sutikimą galite bet kada atšaukti. 

Iš esmės „Facebook“ saugo duomenis, kol jie nebereikalingi „Facebook“ savo paslaugoms ir produktams. „Facebook“ turi serverių visame pasaulyje, kuriuose saugomi jo duomenys. Duomenys bus visiškai ištrinti tik tuo atveju, jei visiškai panaikinsite savo „Facebook“ paskyrą.

„Facebook“ duomenų tvarkymo sąlygas, atitinkančias standartines sutarties sąlygas, rasite adresu: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Daugiau apie duomenis, tvarkomus naudojantis „Facebook“, galite sužinoti privatumo politikoje, adresu https://www.facebook.com/about/privacy.

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, atsakomybė

Be to, kas išdėstyta pirmiau, mes taip pat tvarkome duomenis, kuriuos savanoriškai pateikiate naudodamiesi gerbėjų puslapiu (pvz., komentare), kad galėtume atsakyti į jūsų užklausas, bendrauti su jumis ir skelbti informaciją apie gerbėjų puslapyje siūlomą turinį arba mums priklausančią informaciją. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, o jei užklausa susijusi su sutarties sudarymu – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Teisėtas interesas – veiksmingai teikti informaciją naudotojams, klientams ir potencialiems klientams bei bendrauti su šiais asmenimis. Jei esate davę sutikimą, kad „Facebook“ tvarkytų ir saugotų jūsų duomenis, šis sutikimas laikomas teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Mes naudojame „Facebook“ tik tuo atveju, jei esate davę sutikimą. Sutikimą galite bet kada atšaukti. 
Kviečiame susisiekti su mumis ir pareikšti mums savo, kaip duomenų subjekto, turimas teises mūsų atžvilgiu, jei tai susiję su duomenimis, kuriuos tvarkome savo, kaip duomenų valdytojo, atsakomybe. Tačiau jei jūsų teisės susijusios su duomenų tvarkymu, kuris vykdomas tik „Facebook“, kaip duomenų valdytojo, atsakomybės srities lygmeniu, iš anksto atkreipiame dėmesį į tai, kad jūsų teisių įgyvendinimo atveju mūsų turimos galimybės apsiriboja jūsų nukreipimu į atitinkamas „Facebook“ institucijas.

17. Socialinės žiniasklaidos nuorodos

Kai kuriose mūsų svetainėse yra nuorodų į kitas svetaines, pvz., „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „Xing“ ir „LinkedIn“. Tai paprasčiausios nuorodos, o ne įskiepiai. Atitinkami informacijos / paslaugų teikėjai privalo užtikrinti atsakomybę už veiklos vykdymą pagal duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus ir reglamentus. Neturime jokios įtakos tam, ar valdytojai laikosi duomenų apsaugos nuostatų. Jei norite gauti daugiau informacijos apie jų duomenų tvarkymą, susipažinkite su konkrečiomis duomenų apsaugos ir privatumo politikomis, paskelbtomis šių paslaugų teikėjų interneto svetainėse.

C. Duomenų tvarkymas bendradarbiaujant su verslo partneriais

Duomenų tvarkymui bendradarbiaujant su verslo partneriais papildomai taikomas pareiškimas dėl verslo partnerių duomenų apsaugos ir privatumo. Jį galite rasti čia.

Filialų sąrašą rasite čia

D. Duomenų tvarkymas teikiant paraiškas

Be to, paraiškų teikimo procesui papildomai taikomas pareiškimas dėl paraiškų teikimo proceso duomenų apsaugos ir privatumo. Jį galite rasti čia

Filialų sąrašą rasite čia

E. Šio Duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimo pakeitimai

Siekdami užtikrinti, kad mūsų teikiama informacija apie duomenų apsaugą ir privatumą visada atitiktų galiojančius teisės aktų reikalavimus, pasiliekame teisę bet kada atlikti pakeitimus. Tai taip pat taikoma ir tuo atveju, jei dėl naujų ar peržiūrėtų pasiūlymų ar paslaugų informaciją apie duomenų apsaugą ir privatumą reikia patikslinti.

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl šio Duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimo, nedvejodami susisiekite su mumis. Džiaugiamės, kad mums patikėjote mums savo duomenis.

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. rugsėjo 8 d.