Dussmann integruota valdymo sistema

Suplanuotos, organizuotos, stebimos, analizuojamos ir nuolat tobulinamos

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, norite būti tikri, kad dirbame patikimai ir efektyviai bei laikomės galiojančių įstatymų. Tačiau svarbiausia – norite, kad kokybė būtų aukščiausio lygio. Siekdami užtikrinti, kad iš „Dussmann“ visada ir visur Vokietijoje ir pasaulyje gautumėte būtent tai, ko norite, laikomės sertifikuotų kokybės standartų.

Taip pat nuolat tobuliname ir toliau plėtojame savo veiklos procesus, produktus ir paslaugas, kad būtume jums dar naudingesni. Visapusiška kokybės valdymo praktika užtikrina, kad šis nuolatinis analizės, tobulinimo ir pažangos procesas būtų nuosekliai įgyvendinamas visoje įmonėje. Tai reiškia, kad ir toliau būsime patikimas jūsų partneris dabar ir ateityje.

Integruota valdymo sistema

Kokybė neatsiranda atsitiktinai

„Dussmann“ turi integruotą valdymo sistemą, kuria užtikrinamas standartizuotas organizacinių aspektų, susijusių su kokybe, darbuotojų sauga ir sveikata, aplinka ir energija, įgyvendinimas.

Šiame kontekste „integruota“ reiškia kur kas daugiau nei tai, kad vienu metu įvykdomi visi įmonei taikomi reikalavimai. Ši sąvoka taip pat reiškia, kad įvairūs aspektai yra tarpusavyje susiję ir veikia kartu.

Mūsų valdymo sistema taikoma visai organizacijai ir yra neatsiejama mūsų kasdienės veiklos dalis.

Pagrindiniai mūsų valdymo sistemos elementai – tai strateginių tikslų pagerinti mūsų rezultatus kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir energijos srityse nustatymas, aiški atsakomybė už pareigų vykdymą, standartizuoti įmonės procesai, bandymų, matavimų ir analizės procedūros, skirtos procesų našumui ir rezultatams stebėti, vidaus auditas ir procesai, kuriais siekiama nuolat tobulinti ir toliau plėtoti visus atitinkamus valdymo sistemos aspektus.

Mūsų integruota valdymo sistema – tai:

 • Suplanuoti ir vienodi procesai visoms paslaugoms
 • Tinkamos darbo procedūros bendraujant su klientais, tiekėjais, subrangovais ir darbuotojais
 • Teisės aktus atitinkantis mūsų verslo procesų organizavimas
 • Nuoseklus atitinkamų ekologinių, socialinių ir ekonominių tvarumo aspektų paisymas visoje mūsų veikloje
 • Nuolatinis procesų, paslaugų ir produktų, taip pat mūsų energetinio ir aplinkosaugos efektyvumo bei darbuotojų sveikatos ir saugos paslaugų tobulinimas
 • Reikalavimus atitinkantis visų suteiktų paslaugų dokumentavimas

Aukšti mūsų valdymo sistemos standartai

EN ISO sertifikatai

Naudodamiesi savo valdymo sistema veiksmingai užtikriname, kad būtų nuosekliai laikomasi atitinkamų teisinių ir kitų Dussmann Lietuva“ taikomų reikalavimų. Mūsų valdymo sistema sertifikuota pagal šiuos standartus:

 • Kokybės valdymas pagal EN ISO 9001:2015
 • Aplinkosaugos vadyba pagal EN ISO 14001:2015
 • Darbuotojų sauga ir sveikata pagal ISO 45001:2018
 • Maisto sauga pagal EN ISO 22000:2018
 • Energijos valdymas pagal EN ISO 50001:2018
 • Socialinė atsakomybė pagal SA 8000

 

O jos tinkamumą, pakankamumą ir veikimą reguliariai peržiūri ir vertina nepriklausoma išorinė bandymų ir sertifikavimo įstaiga.

Efektyvūs verslo procesai ir nuolatinė veiklos ir rezultatų stebėsena

Atlikdami nuolatinius tikrinimus, bandymus, stebėseną ir analizę reguliariai vertiname savo darbo srautus ir rezultatus. Nuodugni neatitikimų analizė ir tikslingas išteklių valdymas padeda mums pasiekti konkurencingą produktų ir paslaugų kokybę, itin veiksmingus procesus ir efektyvų išteklių naudojimą.

Kokybės valdymas ir kokybės užtikrinimas

Mūsų kokybės valdymas yra integruotos valdymo sistemos, daugiausia orientuotos į įvairius klientų reikalavimus ir lūkesčius, dalis. Nuolatinis dėmesys vartotojų poreikiams padeda anksti nustatyti riziką ir galimybes bei imtis atitinkamų veiksmų, taip pat išlaikyti ir plėtoti aukščiausius produktų ir paslaugų kokybės standartus.

Aplinkosaugos valdymas ir energijos valdymas

Mūsų požiūris į energijos ir aplinkos valdymą yra kultūriniu požiūriu pagrįstas mūsų įsipareigojimu saugoti gamtą ir aplinką, atsakingai elgiantis su ištekliais ir naudojamomis medžiagomis. Nuolat matuojame ir analizuojame pagrindinius su mūsų veikla susijusius aplinkosaugos ir energetikos aspektus ir imamės tikslinių veiksmų, kad nuolat gerintume savo energetikos ir aplinkosaugos rodiklius.

Darbuotojų sveikata ir sauga bei socialinė atsakomybė

Siekdami nuolat tobulėti, prisitaikyti prie nuolat kintančio darbo pasaulio ir sukurti sveiką, saugią bei produktyvią darbo aplinką, visada orientuojamės į visų darbuotojų sveikatos išsaugojimą ir apsaugą, kai jie atlieka kasdienes paslaugas. Šių tikslų siekiame:

 • užkirsdami kelią nelaimingiems atsitikimams, profesinėms ir bendrosioms ligoms darbo vietoje;
 • kurdami darbo vietas taip, kad jos būtų pritaikytos žmonėms (ergonomikos principai);
 • fiksuodami rodiklius (pagrindinius skaičius), kad būtų galima įvertinti darbuotojų sveikatos ir saugos veiksmingumą ir rezultatus;
 • teikdami konsultacijas vadovybei ir visiems vadovams bei įgaliotiems asmenims dėl mūsų darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos taikymo. 

Programine įranga paremti valdymo sistemos procesai

Mūsų valdymo sistemos procesai palaikomi naudojant įvairias IT programas, kurios leidžia veiksmingai rinkti, analizuoti ir aiškinti daugybę svarbių duomenų bei daryti tinkamas išvadas ir tikslingai juos tobulinti.

Valdymo atsakomybė

Už mūsų integruotą valdymo sistemą atsakinga vykdomoji vadovybė. Ji skiria tam reikalingus išteklius ir prižiūri, kad būtų nuosekliai įgyvendinami visi su mūsų valdymo sistema susiję reikalavimai.

 • Dalis šio proceso – tai vadovybės atliekama metinė valdymo peržiūra, kurios metu vadovybė analizuoja ir vertina mūsų valdymo sistemos tinkamumą, veiksmingumą ir brandą ir, atsižvelgdama į tai, daro svarbiausias išvadas dėl bendrovės ir jos valdymo sistemos strateginio suderinimo ir tolesnės plėtros.